از انتظارها

مرد نشسته بود دم در خانه ،تسبیح دست گرفته بود و  لحظه‌ها را می‌شمرد.منتظر آمدن مسافری بود و سالها بود که منتظر نشسته بود دم در..
زن آب و جارو می‌کرد، غبار از آینه و طاقچه می گرفت، گل‌های تازه روی میز می‌گذاشت،علف‌های هرز باغچه را می کند، لباس‌های "امروز" تن بچه‌ها می کرد ، لباس‌های "دیروز" را می‌انداخت توی تشت و می شست برای "فردا "،به بچه‌ها یاد می‌داد قشنگ سلام کنند، دست روی سینه بگذارند یعنی که :من به قربانت !
 منتظر آمدن مسافری بود و سال ها بود که هر روز همه این‌ کارها را برای آمدنش می کرد..
        
                                                                         
/ 0 نظر / 67 بازدید