انتقام

خدایا به او الهام کن که از دشمنان نگذارد:

سری را مگر دو نیم کند

علمی را مگر سرنگون کند

نیزه ای را مگر دو نیم کند

شمشیری را مگر بشکند

ستمی را مگر از میان بردارد...+


/ 0 نظر / 33 بازدید